Definitions for "TXN"
Keywords:  nonwoven, textiles
Textiles, nonwoven.