Definitions for "Abejero europeo"
European honey-buzzard ( Pernis apivorus)