Definitions for "Abhishekanatakam"
Sanskrit drama by Bhasa (A.D.200)