Definitions for "Orbits"
Keywords:  bony, eye, housing
are the bony housing of the eye.